e-mail
 
about us services prices contact us
English
Italian
German
French
 
 
 
СЧЕТОВОДНА КЪЩА ДИЛЕМА - София предлага регистрация на фирми, счетоводни услуги, консултантски и административни услуги:
 • Консултации по всички въпроси свързани с регистриране на фирми, счетоводство, данъци, социално и здравно осигуряване, данъчна защита;
 • Представяне и защита на фирмата пред ревизионните органи на НАП;
 • Съдействие при кандидатстване по Европейски проекти и отчитането им;
 • Водене на счетоводство от служител на фирмата в офис на клиент;
 • Подбор и обучение на счетоводни специалисти за работа в счетоводния отдел на клиент, контрол на работата на счетоводния отдел;
 • Цялостно счетоводно обслужване;
 • Организиране формата на счетоводство, за всяка фирма съобразно дейността й;
 • Създаване на методика за счетоводно обслужване;
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
 • Хронологично осчетоводяване на стопанските операции;
 • Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси;
 • Калкулиране на себестойност на продукцията;
 • Счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и начисляване на амортизационни отчисления;
 • Инвентаризация на активите и пасивите;
 • Завеждане на материалните запаси, вземания от клиенти, задължения към доставчици, хронологичен регистър, оборотни ведомости и други;
 • Изготвяне на трудови договори;
 • Изготвяне на уведомления по чл.62 от КТ и подаване в НАП;
 • Съставяне на разплащателни ведомости за заплати, сметки за изплатени суми, начисляване на осигуровки, данъци и осчетоводяването им;
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигуровки и данъци;
 • Оформяне на трудови книжки и заповеди за уволнение, служебни бележки и удостоверения;
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър в ТД на НАП;
 • Изготвяне и подаване на Справки-декларации по ЗДДС;
 • Изготвяне и представяне в БНБ на тримесечна справка за валутни вземания и задължения към чуждестранни лица съгласно Валутния закон;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО и подаване в НАП;
 • Изготвяне и подаване на годишните статистически форми в Националния статистически институт;
 • Изготвяне на годишен финансов отчет;
 • Изготвяне на всички необходими документи за публикуване на ГФО в Търговски регистър.